„BUDOWA GEOGRAFICZNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W KUTNIE”

Przedmiotem projektu była budowa i wdrożenie Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, który będzie służył do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych oraz towarzyszących im informacji opisowych.

System udostępnia dane związane m.in. z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przeznaczeniem terenów w ramach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, strukturą własnościową dróg na terenie gminy Kutno, przebiegiem wybranych sieci infrastruktury technicznej, obszarami chronionym, pomnikami przyrody.

Dodatkowo system umożliwia:

  • wyszukiwanie terenów inwestycyjnych według numerów działek bądź adresu
  • wyszukiwanie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  • wyszukiwanie przedsiębiorstw działających na terenie gminy według nazw
  • wyszukiwanie obiektów zabytkowych oraz innych obiektów wartościowych na terenie gminy
  • wyszukiwanie wydanych decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej
  • wykonanie automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po stronie użytkownika zewnętrznego, opatrzonego hasłem „informacja”
  • wykonanie automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po stronie użytkownika wewnętrznego (pracowników urzędu) posiadającego formę oficjalnego dokumentu przygotowanego do podpisu

Projekt nr UDA-RPLD.04.02.00-00-00-041/13-00 pn. " Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kutno” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne - Działanie IV.2 - usługi publiczne)
Całkowita wartość projektu wynosi 23 370,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 16 532,98 PLN


Stronę odwiedziło The operating system returned error 21(failed to retrieve text for this error. Reason: 15105) to SQL Server during a read at offset 0x00000000058000 in file 'D:\MSSQL\DATA\INTERGIS_KUTNO.mdf'. Additional messages in the SQL Server error log and system event log may provide more detail. This is a severe system-level error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online. gości